เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ น.ส.รุจิราภรณ์ น้ำทิพย์
ชื่อเล่น : ชมพู่           
สาขา  :คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
รหัสนักศึกษา : 564102036
วันเกิด  :18 ธ.ค 37
กรุ๊ปเลือด : O  ชื่อ น.ส.ฐาวินี    ไชยณรงค์
ชื่อเล่น : หมิว 
สาขา  :คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
วันเกิด  : 8 ก.ย 36
รหัสนักศึกษา : 564102038
กรุ๊ปเลือด : O